Середа, 12.08.2020, 15:46
Вітаю Вас Гість | RSS

Масевицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 110
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Банери

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

Довідка про стан навчання. Частина І.
07.11.2017, 11:39

Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Рокитнівської районної ради Рівненської області

вул. Центральна, 13, с. Масевичі, 34253, тел. (03635) 46-2-44

e-mail: masevichi@i.ua Код ЄДРПОУ 25319300

__________________________________________________________________

ДОВІДКА

Про стан навчання та рівень

навчальних досягнень учнів

із суспільних дисциплін

Відповідно до перспективного плану внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів, річного плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік, на виконання наказу по школі від 07.09.2017 № 209 «Про організацію вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів із суспільних дисциплін» протягом вересня – жовтня 2017 року вивчався стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів із суспільних дисциплін в 5 - 11 класах. Аналіз кадрового забезпечення вчителів суспільних дисциплін:

ПІБ

Дата

народ-ження

Посада

Категорія звання

Освіта

Назва закладу, який закінчив

Спеціальність

за освітою

Предмет викла-

дання

Пед. стаж

Слесар Лариса Василівна

02.05.

1967

Вчитель історії

Вища, старший вчитель

Вища

Луцький педагогічний

інститут ім. Л.Українки,

Вчитель історії і суспільст-

вознав

ства

Вчитель історії, людина і світ

32 роки

Єремейчук Тетяна Анатоліївна

31.10.

1988

Вчитель історії, право-

знавства

Спеціа-

ліст

Вища

РДГУ

Вчитель історії, практич-

ний

психолог

Вчитель історії, правозна

вства

3 роки

 

Контроль передбачав вивчення й узагальнення системи роботи учителів і здійснювався за такими напрямами:

• дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання історії та правознавства в школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

• наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів;

• відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;

• методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;

• використання відповідних форм і методів обліку навчальних досягнень учнів;

• упровадження активних форм і методів навчання, використання наочності, ТЗН і сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі;

• рівень навчальних досягнень учнів.

Під час вивчення використовувалися такі методи: бесіда, спостереження, вивчення документації, відвідування уроків, контрольні зрізи. У процесі вивчення були відвідані і проаналізовані уроки, позакласні заходи, вивчено стан ведення документації (календарні і поурочні плани вчителів, робочі учнівські зошити, матеріали тематичних оцінювань, класні журнали), проаналізовано навчально-матеріальну базу викладання суспільних дисциплін, проведено співбесіди з учнями 5 – 11 класів. У першу чергу вивчення було спрямовано на виявлення позитивних сторін викладання історії, правознавства, предмету «Людина і світ», стану навчально-методичного та навчально-матеріального забезпечення, базовий рівень навчальних досягнень школярів.

У 2017/2018 навчальному році педагоги працюють за оновленими програмами для учнів 5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-11 класів: програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826. В оновлених програмах задані інтегровані надпредметні змістові лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». Ці змістові лінії відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів; інтегровані змістові лінії співвідносяться з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях.

Виконуючи програми вчителі передбачають реалізацію й міжпредметних змістових ліній. Змістова лінія «Культурна самосвідомість» спрямована на розвиток школяра як особистості, яка розуміє роль культури у формуванні мислення, усвідомлює зміни різних культур упродовж історії, має уявлення про різноманіття культур та їх особливості, цінує свою культуру і культурну багатоманітність світу. Під час вивчення питань, що належать до змістової лінії «Інформаційне середовище», головною метою є зростання учня як людини, яка сприймає і розуміє навколишнє інформаційне середовище, здатна його критично аналізувати, а також діяти в ньому відповідно до своїх цілей і усталеної в суспільстві комунікативної етики. Змістова лінія «Цінності й моральність» спрямована на формування учня як морально повноцінної людини, яка знає загальновизнані правила поведінки, дотримується їх у школі і поза школою, не байдужа до нехтування ними і за потреби реагує на це відповідно до можливостей. Обов’язковою складовою кожного розділу програми є практичні роботи. Вони проводяться у вигляді окремих вправ як на частині уроку, так і спеціальними лабораторно-практичними заняттями. Учителі самостійно визначають різноманітні форми, зміст і тривалість практичних робіт, орієнтуючись на визначені в розділах програми результати навчально-пізнавальної діяльності та подані до кожного з них орієнтовні завдання. Вчителі використовують завдання для практичних і творчих робіт із різних джерел, включають пізнавальні завдання, здійснюють диференціацію завдань за рівнем складності, здійснюють контроль за виконанням учнями практичних робіт.

Для підвищення ефективності навчання вчителі синхронізують вивчення історії України та всесвітньої історії. У 2017 р. програми для 5–9 класів були оновлені з урахуванням положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Навчальний предмет «Правознавство. Практичний курс» у 9 класі та «Правознавство» у 10 класі реалізує освітню галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і спрямовується на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань.

Чинними з правознавства є такі програми: для 9-го класу «Навчальна програма з основ правознавства», для 10-го класу – «Правознавство» (рівень стандарту). Програма курсу з правознавства спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань, забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

У процесі вивчення курсу з правознавства Тетяна Анатоліївна здійснює оволодіння учнями практично значущими для них знаннями та розуміннями, застосовує найважливіші поняття і терміни, розвиває у школярів навички діяти у різноманітних життєвих ситуаціях, уміння аналізувати з правової точки зору явища та ситуації суспільного і повсякденного життя, використовувати правові знання та навички для реалізації та захисту своїх прав та формування активної громадянської позиції.

Під час вивчення правознавства особливу увагу вчитель приділяє правам людини як наскрізному компоненту усіх навчальних дисциплін.

Найефективнішим методом у засвоєнні принципів та норм права, прав людини у роботі Тетяни Анатоліївни є пояснювально-ілюстративний (учитель надає інформацію за допомогою різноманітних дидактичних засобів, а учні сприймають, осмислюють та запам'ятовують). Для опанування уміннями та навичками найпридатнішим є репродуктивний метод, який полягає у виконанні вправ на повторення знань або дій у стандартних повторюваних умовах. Процес навчання правознавства в школі вчитель спрямовує на ознайомлення учнів із принципами та нормами права; виконання вправ на застосування принципів та норм права у стандартних ситуаціях.

Окремою структурною складовою програм є практичні заняття, які вчитель використовує упродовж вивчення певного правознавчого змісту. Кожне практичне заняття є тематичним і має певне змістове наповнення відповідно до контексту конкретної теми. Вчитель також використовує уроки-узагальнення до розділів курсу та підсумкові уроки до курсу. Одним із різновидів практичної роботи є дослідні практичні роботи. Використання на уроках практичних завдань передбачає не тільки підвищення рівня знань учнів за рахунок активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності, а й сприяє розвитку їхніх творчих здібностей та формуванню практичних компетенцій.

Лариса Василівна і Тетяна Анатоліївна здійснюють календарне і поурочне планування в довільній формі. Вони самостійно визначають формат, обсяг, структуру, зміст і оформлення календарних планів і поурочних планів-конспектів. В поурочних планах вчителів відслідковується вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Календарно-тематичне планування складено відповідно до діючих програм, передбачено форми проведення тематичних оцінювань. У вчителів простежується цілеспрямована робота з підготовки до уроків. Ставлячи перед учнями чітку мету, вони головним завданням кожного уроку вважають виховання громадянина України, соціально зрілої особистості.

Перевірка журналів свідчить про своєчасне заповнення журналів, відповідність записам у журналі календарно-тематичному плануванню, достатню наповнюваність оцінками та об’єктивність виставлення тематичних та семестрових оцінок. Вивчення стану навчально-виховної роботи з суспільних дисциплін засвідчило, що педагоги працюють за програмами і підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

з/п

Автор

Назва

Клас

Відсоток забезпечення

1.

Пометун О.

Вступ до історії України

5 клас

100%

2.

Пометун О.

Всесвітня історія

6 клас

100%

3.

Гісем О.

Історія України

7 клас

100%

4.

Гісем О.

Всесвітня історія

7 клас

97%

5.

Власов В.О.

Історія України

8 клас

100%

6.

Подолян Н.Г.

Всесвітня історія

8 клас

100%

7.

Гісем О.В.

Всесвітня історія

9 клас

100%

8.

Гісем О.В.

Історія України

9 клас

100%

9.

Ретех Т.О.

Основи правознавства

9 клас

100%

10.

Реєнт

Історія України

10 клас

100%

11.

Шулях І.Я.

Всесвітня історія

10 клас

100%

12.

Гавриш С.Б.

Правознавство

10 клас

100%

13.

Пометун О.

Історія України

11 клас

100%

14.

Пометун О.

Всесвітня історія

11 клас

100%

15.

Гавриш С.Б.

Правознавство

11 клас

18%

Категорія: Мої файли | Додав: Ilchuk
Переглядів: 424 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Пошук
Друзі сайту

Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, 34253, вул. Центральна,113, с. Масевичі, Рокитнівський район, Рівненська область, Україна. email: masevichi@i.ua © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz